ROSVENGER PHARMA PVT. LTD.
All Type Churna

All Type Churna

Send Inquiry

All type ayurvedic churna- 

Packing - jar

Gm- 50/100/200/500/ and  1 kg 

1. Satavari powder

2. Ashwagandha churna

 3. Moringa churna

4.TRIPHLA Churna

5. Weight loss powder

6. Weight gain powder

7. Ayurvedic protein powder

8. Piles care churna

9.ANTI - diabetic churna

11.DANT Care powder

12.SANKHPUSHPI Churna

13, amla churna

14.GILOY Churna