ROSVENGER PHARMA PVT. LTD.
BEST RESULT FOR ASTHMA

BEST RESULT FOR ASTHMA

Send Inquiry

EACH GRAM CONTAINS- 100 GM JAR PACKING

 

YASTIMADHU----- 25 %

VASA------------------10 %

TULSI------------------12%

TRIKATU------------ 9%

KANTKARI---------20%

BHARNGMULA---24%

HARIDA KHAND--5%

PHUSPKAMAL---14%