ROSVENGER PHARMA PVT. LTD.
LAXATIVE CHURNA

LAXATIVE CHURNA

Send Inquiry

( 1 ) LAXATIVE CHURNA ( 100 GM )

EACH CONTAIN 10 GM. CONTAINS :

MINTHIAVAL

40%

NASHOTTAR

5%

SANCHAL

18%

AJMO

8%

HIMAJ

8%

SUNTH

5%

VARIYALI

3%

HARDE

8%

AMLA

5%