ROSVENGER PHARMA PVT. LTD.
Laxative Isabgul Sugar Free

Laxative Isabgul Sugar Free

Send Inquiry

( 2 ) LAXATIVE CHURNA WITH

ISUBGUL - SUGAR FREE

EACH 10 GM. CONTAINS :

ISABGOL HUSK POWDER

20%

NIMBU SATVA

10%

SARJIKA KSHAR

10%

MINTHIAVAL LEAF

10%

HARDE FRUIT

10%

SANCHAL

10%

NASHOTTAR STEAM

8%

HIMAJ FRUIT

3%

AMLA FRUIT

11%

VARIYALI SEED

3%

AJMO SEED

3%

SUNTHA RHIZOMA

2%